Wymiana grzejników

Grzejniki w układzie centralnego ogrzewania przekazują do pomieszczenia ciepło wytworzone w kotle. Rodzaj grzejnika powinien być dobrany do rodzaju instalacji. W instalacji wykonanej z rur stalowych, pracującej w tak zwanym systemie cyrkulacji naturalnej (grawitacyjnym) bardzo dobrze jest zamontować grzejniki żeliwne członowe. Można również zastosować grzejniki członowe aluminiowe. Grzejniki konwektorowe zrobione są z bardzo gęsto ożebrowanych rur umieszczonych w obudowie umożliwiającej łatwy przepływ powietrza. Charakteryzują się bardzo małą pojemnością wodną i są bardzo lekkie. Cechy te mają duże znaczenie w nowoczesnych układach ogrzewań pompowych typu zamkniętego, wyposażonych w automatykę. W układach tradycyjnych grzejniki konwektorowe również będą funkcjonowały, ale nie zostaną w pełni wykorzystane wszystkie ich zalety. W opisanej sytuacji, wymiana grzejników może zwiększyć efektywność układu grzejnego tylko wtedy, jeśli dotychczasowe grzejni ki są już bardzo stare, zniszczone i od wewnątrz pokryte grubą warstwą kamienia kotłowego. Warstwa taka działa jak izolator cieplny i nie pozwala na efektywne przekazywanie do pomieszczenia ciepła dostarczonego do grzejników.

Zacieki na suficie

Do odnawiania sufi tu należy przystąpić po całkowitym wyschnięciu zacieków. Widoczne plamy można pomalować farbą Nondrop 3 (17 zł/l), a następnie cały sufit pomalować farbą emulsyjną. Do odnawiania poplamionych sufitów oferowane są również zestawy składające się z podkładu i farby nawierzchniowej. Można na przykład cały sufit zagruntować preparatem Caparol-Filtergrunt (22,30 zł za opakowanie 12,5 1) i pomalować farbą IzoDeck (19,30 zł za opakowanie 12,5 1). W ten sam sposób 1 i kwi duje się plamy z nikotyny.

Klejenie styropianu na dachu

Ocieplając dach styropianem, należy użyć twardego styropianu, odpornego na wysoką temperaturę. Płyty przykleja się najczęściej lepikiem na gorąco. Lepik powinien być bardzo dobrze rozgrzany. Po powierzchni dachu należy rozprowadzać go szczotką tak, aby uzyskać cienką równomierną warstwę. Zbyt gruba warstwa gorącego lepiku może nadtopić styropian. Do klejenia styropianu nie wolno używać tradycyjnych lepików stosowanych na zimno, ponieważ zawierają one rozpuszczalniki niszczące styropian. Dopiero od niedawna dostępne są również specjalne kleje i lepiki na bazie bitumów do klejenia styropianu na zimno. Na przykład Vegatex-adhesiv lub Dachpix. Są one znacznie droższe od 1 epików na gorąco: 8-9 zł/kg (zużycie: 0,3-0,4 kg/m2). Do klejenia styropianu na dachach o bardzo dużych powierzchniach używa się również specjalnych klejów poliuretanowych (na przykład kleju Puk). Niestety stosowanie ich w budownictwie jednorodzinnym jest nieracjonalne (zbyt małe powierzchnie dachów) , gdyż wymagają odpowiedniej technologii rozprowadzania, między innymi specjalistycznych wózków z dozownikami.

Temperatura punktu rosy

Temperatura punktu rosy jest to temperatura wilgotnego powietrza, w której nasycenie powietrza parą wodną jest tak duże, że rozpoczyna się wykraplanie (kondensacja) pary wodnej. Jeśli taki stan będzie utrzymywał się przez dłuższy czas nastąpi zawilgocenie ściany, a następnie pojawi się pleśń. Szkodliwa kondensacja pary wodnej może również wystąpić wewnątrz ściany. Zależy to od rodzaju, grubości i kolejności ułożenia materiałów w ścianie. To, czy para wodna wy kropi i si ę na powierzchni lub wewnątrz ściany można sprawdzić, wykonując dość skomplikowane obliczenia. Jeśli ściana jest niewłaściwie zaizolowana, zimą temperatura na wewnętrznej powierzchni może być niższa od temperatury punktu rosy i ściana przemarznie. Zwykłe docieplenie materiałem termoizolacyjnym w zewnętrznych warstwach ściany jest najkorzystniejsze, likwiduje wszelkie mostki termiczne, przemarzanie i zmniejsza straty ciepła. Aby uniknąć zawilgocenia ścian należy również pamiętać o wentylacji pomieszczeń. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian w Pana domu wynosi /ro=0,40 W/(m2-K), a więc spełnione są wymagania obowiązującej normy cieplnej (k0 około 0,45 W/(m2-K) i nie jest konieczne docieplanie. Przypominamy, że na energooszczędność domu wpływa również dobre ocieplenie dachu, szczelność okien i właściwie dobrane ogrzewanie. Po dodatkowym ociepleniu styropianem, na przykład 4 cm, uzyska Pan wartość k0 około 0,30 W/(m2-K). W tak docieplonej ścianie nie wystąpi strefa kondensacji pary wodnej.

Składowanie drewna na placu budowy

W drewnie przechowywanym w niedbały sposób (wystawionym na działanie deszczu i śniegu) mogą rozwinąć się biologiczne czynni ki niszczące (grzyby, a czasem owady), co w skrajnej sytuacji może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji drewnianej. Składowane drewno powinno być zadaszone i ułożone na podkładkach zabezpieczających przed kontaktem z gruntem. Należy również umieścić przekładki między kolejnymi warstwami drewna, aby zapewnić swobodny ruch powietrza. Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: „wilgotność drewna przeznaczonego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie więcej niż 20%, dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie więcej niż 23%, dla konstrukcji klejonych nie więcej niż 15%. Materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem w budynek powinny być chronione przed niszczącymi drewno czynnikami przez: właściwe składowanie materiałów i ich ochronę przed wodą opadową i gruntową, wbudowanie elementów wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych o wilgotności nie większej niż jest to przewidziane aktualnymi normami podstawowymi lub świadectwem dopuszczenia ITB albo wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej”.

Impregnacja wykonanej więźby dachowej

Dobór preparatów impregnujących więźbę dachową nie zależy od materiału, jakim będzie pokryty dach. Najlepiej jest impregnować drewno po przycięciu elementów, przed zrobieniem konstrukcji , metodą kąpieli lub metodą wgłębną ciśnieniową. Ponieważ konstrukcja dachu jest już zrobiona, drewno należy starannie spryskać odpowiednim preparatem lub nanieść preparat pędzlem. Natryskując, zużywa się więcej impregnatu, natomiast przy malowaniu pędzlem zabezpieczenie jest mniej dokładne. Od kilku lat jest już w sklepach duży wybór impregnatów. Można zastosować preparaty zabezpieczające zdrowe drewno przed grzybami i owadami, na przykład: Intox S (cena 8,80 zł za 1 kg, zużycie 1 kg/20 m2), Drewnosol (cena -31,30 zł za 5 kg, zużycie 1 kg/ 30 m2), Fungitox S (cena 48,80 zł za 5 kg, zużycie 1 kg/13 m2). W konstrukcję wolno wbudowywać wyłącznie zdrowe drewno. Jeśli już po zrobieniu konstrukcji drewno zostało jednak częściowo porażone i nie ma możliwości wymiany elementu, należy zastosować impregnaty, które poza zabezpieczającymi mają również właściwości zwalczające. Mogą to być: Boramon (grzyby, owady, pleśnie), cena 13 zł za 5 1 gotowego preparatu, zużycie 1 litr/3,4 m2 lub 85 zł za 45 1 koncentratu i zużycie 1 litr/3,8 m2; Imprex Budowlany (grzyby, owady), cena 6,05 zł za 4 kg, zużycie 1 kg/3,30 m2; Mycetox B (grzyby, owady), cena 13 zł za 5 kg, zużycie 1 kg/1,25 m2; Mycetox M (grzyby, owady, pleśnie), cena 27,50 zł za 5 kg, zużycie 1 kg/1,11 m2. Drewno można również zabezpieczyć przed ogniem na przykład preparatem Fireclear, cena 191 zł za 5 1, zużycie 1 litr/3,4 m2 lub Ogniochron, cena 22 zł za 5 kg, zużycie 1 kg/5 m2. Bywają także impregnaty zabezpieczające drewno kompleksowo; przed grzybami, owadami i ogniem, na przykład Fungitox NP, cena 37,80 zł za 5 kg, zużycie 1 kg/4 m2. Aby skutecznie ochronić drewno, powinno się nanieść ilość preparatu zgodną z podanym zużyciem. Stosując metodę natrysku, należy zwiększyć zużycie około 25%.

Wykładziny dywanowe antystatyczne

W pomieszczeniach z komputerami lub innymi urządzeniami elektrycznymi podczas chodzenia po wykładzinie dywanowej (pocieranie butami) tworzą się ładunki elektrostatyczne. Wykładziny dywanowe o dobrej przewodności elektrycznej zawierają specjalne włókna, które odprowadzają ładunki do podłoża. W handlu takie wykładziny, popularnie zwane antystatycznymi, zwykle oznaczone są specjalnym znakiem (e>). Parametrem określającym przewodność jest antyelektrostatyczność. Jej wartość nie powinna przekraczać 2000 V. Jeżeli wykładzina nie ma dobrej przewodności elektrycznej ładunki gromadzą się na powierzchni. Dotykając metalowych przedmiotów, odczuwa się przeskakujące iskry (wyładowania elektryczne).

Klejenie nowych płytek ceramicznych na starych

Należy sprawdzić przez opukanie, czy stare płytki dobrze trzymają się podłoża. Jeśli nie odpadają i nie wydają głuchego odgłosu w czasie opukiwania ich (świadczyłoby to o utracie przyczepności), można je zostawić i przykleić na nich nowe. Przed układaniem nowych płytek należy odtłuścić powierzchnię i usunąć ewentualne pozostałości środków czyszczących, które mogłyby zmniejszyć przyczepność kleju. Proponujemy starannie przemyć powierzchnię sodą kaustyczną, zwracając szczególną uwagę na dokładne oczyszczenie spoin. Jeżeli część płytek odpadła lub niektóre trzeba będzie zerwać, ubytki należy uzupełnić zaprawą klejącą, a następnego dnia rozpocząć klejenie nowych płytek.

Dotacja czy kredyt?

Warunek niezbywalności domu zawarty w decyzji przyznającej Panu dotację budżetową obejmuje również opisaną sytuację. Umowa darowizny jest umową zbycia prawa własności. W sprawie kwoty podlegającej zwrotowi uważam, że w tej konkretnej sytuacji do zwrotu dotacji budżetowej stosuje się postanowienia zawarte w decyzji. Wyraźnie w niej stwierdzono, że „Dotacja podlega spłacie jednorazowej wraz z 18% odsetkami w stosunku rocznym…”. Jeżeli w wydanej decyzji administracyjnej określono prawa i obowiązki strony, to nie można ich zmieniać lub nakładać innych bez zmiany samej decyzji . Omawiana decyzja o udzieleniu dotacji nie została zmieniona w jakimkolwiek zakresie, a więc wszystkie jej postanowienia są obowiązujące i zostały przez Pana spełnione w wyniku jednorazowej spłaty dotacji i odsetek.

Obiekt tymczasowy bez pozwolenia

Prawa budowlanego stwierdzono, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, zlokalizowanych na terenie budowy. Jeżeli wybudowany przez Pana obiekt spełnia wymogi przedstawione w tym przepisie, wzniesienie go bez pozwolenia nie jest samowolą budowlaną. Jeśli więc otrzyma Pan decyzję nakazującą jego rozbiórkę, będzie trzeba skorzystać z przewidzianych przez prawo środków odwoławczych. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu 14 dni od wydania decyzji przez organ pierwszej instancji może Pan za pośrednictwem tego organu wnieść odwołanie do wyższej instancji (w tym wypadku będzie to wojewoda). Organ odwoławczy wyda w Pańskiej sprawie decyzję ostateczną lub przekaże ją do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Po wyczerpani u w opisany wyżej sposób środków odwoławczych będzie Panu przysługiwała skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Należy ją wnieść bezpośrednio do sądu w ciągu 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, nie zapominając o uiszczeniu wpisu.