Archive for Styczeń, 2014

Kłopoty z odzyskaną działką

Jakiekolwiek użycie terenów zieleni miejskiej na inne cele jest możliwe jedynie po zmianie planu miejscowego (uchwalanie go może trwać 8 miesięcy, a nawet dłużej). Z wnioskiem o jego zmianę może wystąpić każdy, jednak ze złożeniem wniosku nie łączy się określonych skutków prawnych. Organy gminy mogą tylko ograniczyć się do poinformowania wnioskodawcy o zajętym stanowisku, od […]

Kto zachowa dokumentację?

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, jest obowiązany przekazać właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Obowiązkowi przekazani a podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także w razie potrzeby instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. Równocześnie należy uwzględnić, że […]

Ile za materiały budowlane?

W przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane nie ma odesłania w sprawie wynagrodzenia do odpowiednich przepisów umowy o dzieło. Dlatego też wynagrodzenie powinno być szczegółowo określone w zawartej przez strony umowie. Oczywiście, nie ma jakichkolwiek przeszkód, aby strony w umowie określ iły, że do wyceny zastosują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy o […]

Co z już wykonującymi te zawody?

Według projektu ustawy rzeczoznawcy, którzy zdobyli uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. będą mogli ubiegać się o zaliczenie dotychczasowego stażu pracy do praktyki zawodowej. Z wnioskiem o wymienione zwolnienia zainteresowane osoby będą mogły wystąpić w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy oznacza to jednocześnie, że […]

Nie spoczną na laurach

Zarówno rzeczoznawcy, jak i pośrednicy będą mieli obowiązek wykonywania swoich zadań z pełną sumiennością i rzetelnością. Będą musieli również stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Projekt ustawy przewiduje sankcje dyscyplinarne za niewłaściwe wypełnianie obowiązków zawodowych, z których najcięższa polega na pozbawieniu uprawnień lub odpowiednio licencji.

Pośrednik

Działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami obejmować będzie pośredniczenie w zawieraniu umów kupna-sprzedaży nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz pośredniczenie w wynajmie i dzierżawie nieruchomości. Pośrednik będzie musiał mieć licencję zawodową. Uzyskać ją będzie mogła osoba spełniająca następujące wymagania: pełna zdolność do czynności prawnych, zagwarantowanie […]

Rzeczoznawca majątkowy

Według projektu ustawy jest to osoba fizyczna, która ma prawo szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Rzeczoznawcy powinni oprócz fachowego i bezstronnego szacowania nieruchomości zapewnić dochowanie poufności w wykorzystaniu wszelkich uzyskanych danych dotyczących nieruchomości i ich właścicieli. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego musi spełnić następujące kryteria: posiadać pełną zdolność do czynności […]

Nowe zawody na rynku nieruchomości

W samej Warszawie jest kilkaset agencji nieruchomości. Bardzo często słyszy się narzekania na zakres lub jakość świadczonych przez nie usług. Czy pomysł ustawowego unormowania praw i obowiązków pośrednika w handlu nieruchomościami i rzeczoznawcy majątkowego może poprawić tę sytuację? We wrześniu 1996 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami. Projektowana ustawa ma zastąpić […]

Polisy mają wartość gotówkową

Polisy, które po kilku latach opłacania składek uzyskały już tzw. wartość gotówkową, mogą być przedmiotem obrotu. Można zatem założyć, iż przy odpowiedniej jej wysokości banki mogą być zainteresowane przyjęciem polisy ubezpieczeniowej jako gwarancji spłaty kredytu. Warto również wspomnieć, że zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej same zakłady ubezpieczeń mają możliwość udzielania pożyczek pod zastaw […]

Grupowo taniej

W sferze projektów lub postulatów na przyszłość znajduje się ubezpieczenie grupowe kredytobiorców, polegające na tym, że umowę ubezpieczenia z towarzystwem zawierałby bank jako ubezpieczający. Wówczas obowiązek opłacania składek ciążyłby na nim, a nie na kredytobiorcach. Zalety takiego rozwiązania dałoby się wskazać jednak dopiero przy jednoznacznej regulacji prawnej, dającej np. możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Z […]