Ile za materiały budowlane?

W przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane nie ma odesłania w sprawie wynagrodzenia do odpowiednich przepisów umowy o dzieło. Dlatego też wynagrodzenie powinno być szczegółowo określone w zawartej przez strony umowie. Oczywiście, nie ma jakichkolwiek przeszkód, aby strony w umowie określ iły, że do wyceny zastosują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło lub inne zasady. To samo dotyczy robót i materiałów. Jeżeli w umowie nie stwierdzono wyraźnie, jak zostaną określone ceny materiałów bierze się pod uwagę ceny zakupu (czyli rzeczywiście poniesiony wydatek), a nie ceny publikowane np. przez Sekocenbud jako średnie. Ceny publikowane można zastosować, jeśli właśnie tak napisano by w umowie.

Both comments and pings are currently closed.