Kłopoty z odzyskaną działką

Jakiekolwiek użycie terenów zieleni miejskiej na inne cele jest możliwe jedynie po zmianie planu miejscowego (uchwalanie go może trwać 8 miesięcy, a nawet dłużej). Z wnioskiem o jego zmianę może wystąpić każdy, jednak ze złożeniem wniosku nie łączy się określonych skutków prawnych. Organy gminy mogą tylko ograniczyć się do poinformowania wnioskodawcy o zajętym stanowisku, od którego nie przysługuje wniesienie żadnego środka prawnego. Zarząd gminy ma jedynie obowiązek powiadomić wnioskodawcę o uwzględnieniu lub nie uwzględnieniu wniosku. Warto zwrócić uwagę na możliwość podważenia ustaleń dokonanych przez organy gminy w ciągu 14 dni po upływie okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego można do niego zgłaszać na piśmie protesty i zarzuty. Protest może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego. Krąg osób uprawnionych do wniesienia zarzutu jest znacznie mniejszy może go wnieść tylko ta osoba, której interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone. o uwzględnieniu lub odrzuceniu protestu bądź zarzutu rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały. Uchwałę o odrzuceniu zarzutu można zaskarżyć do sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia (skarga na odrzucenie protestu przysługuje tylko tym osobom, które wykażą naruszenie ich interesu prawnego lub uprawnień). Zmiana przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew, może być dokonana jedynie w porozumieniu z wojewodą. Usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie zezwolenia wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta). Zgoda na usunięcie drzew i krzewów może być uwarunkowana obowiązkiem przeniesienia ich w inne miejsce. Obowiązek uzyskania zezwolenia nie dotyczy m.in. drzew i krzewów owocowych, a także takich, których wiek nie przekracza 5 lat.

Both comments and pings are currently closed.