Kto zachowa dokumentację?

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, jest obowiązany przekazać właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Obowiązkowi przekazani a podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także w razie potrzeby instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. Równocześnie należy uwzględnić, że przepisy prawa wymagają uzyskania aprobaty technicznej jedynie wówczas, gdy na wyroby budowlane krajowe i zagraniczne wytwarzane w celu wbudowania, zainstalowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych nie ustanowiono właściwych przedmiotowo Polskich Norm lub jeśli właściwości użytkowe i cechy tych wyrobów odnoszące się do wymagań podstawowych różnią się od właściwości określonych we właściwych przedmiotowo Polskich Normach.

Both comments and pings are currently closed.