Pośrednik

Działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami obejmować będzie pośredniczenie w zawieraniu umów kupna-sprzedaży nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz pośredniczenie w wynajmie i dzierżawie nieruchomości. Pośrednik będzie musiał mieć licencję zawodową. Uzyskać ją będzie mogła osoba spełniająca następujące wymagania: pełna zdolność do czynności prawnych, zagwarantowanie swym dotychczasowym postępowaniem prawidłowego wykonywania zawodu, wykształcenie co najmniej średnie, ukończenie kursu kwalifikacyjnego (program kursu będzie uzgadniany z prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast), odbycie rocznej praktyki zawodowej związanej z obrotem nieruchomościami, ukończenie z wynikiem pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego wraz ze złożeniem egzaminu na licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Prawo geodezyjne i kartograficzne, będą mogli nadal wykonywać swój zawód w zakresie uzyskanych uprawnień. Pozostałe osoby wykonujące obecnie ten zawód będą musiały ukończyć kurs uzupełniający. Natomiast osoby wykonujące do tej pory usługi pośrednictwa będą mogły być zwolnione z obowiązku ukończenia kursu kwalifikacyjnego, odbycia praktyki zawodowej i zdawania egzaminu, jeżeli ich staż w zawodzie będzie wynosić ponad 5 lat w dniu wejścia ustawy w życie. Pośrednicy pracujący ponad dwa lata będą zobowiązani jedynie do złożenia egzaminu, a stawiający pierwsze kroki w branży (poniżej 2 lat) Obcokrajowiec będzie musiał dodatkowo wykazać się biegłą znajomością języka polskiego. Koszt postępowania kwalifikacyjnego obciąży zainteresowanego, a licencja będzie nadawana przez prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Both comments and pings are currently closed.