Składowanie drewna na placu budowy

W drewnie przechowywanym w niedbały sposób (wystawionym na działanie deszczu i śniegu) mogą rozwinąć się biologiczne czynni ki niszczące (grzyby, a czasem owady), co w skrajnej sytuacji może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji drewnianej. Składowane drewno powinno być zadaszone i ułożone na podkładkach zabezpieczających przed kontaktem z gruntem. Należy również umieścić przekładki między kolejnymi warstwami drewna, aby zapewnić swobodny ruch powietrza. Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: „wilgotność drewna przeznaczonego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie więcej niż 20%, dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie więcej niż 23%, dla konstrukcji klejonych nie więcej niż 15%. Materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem w budynek powinny być chronione przed niszczącymi drewno czynnikami przez: właściwe składowanie materiałów i ich ochronę przed wodą opadową i gruntową, wbudowanie elementów wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych o wilgotności nie większej niż jest to przewidziane aktualnymi normami podstawowymi lub świadectwem dopuszczenia ITB albo wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej”.

Both comments and pings are currently closed.